Predaj iba pre odborných lekárov, estetické centrá alebo kozmetické salóny! Viac info na našej infolinke +421 911 373743!

Original Hylase “Dessau” 150 I.E

Kód: 410
Novinka
Značka: RIEMSER
€19,90 / Ampulka €23,88 vrátane DPH
Iba pre prihlásených

VÝDAJ IBA NA RECEPT - Prášok na injekčný roztok - Hyaluronidasum, CHARAKTERISTIKA Lyofilizát hyaluronidázy, ktorý sa po rozpustení vo vhodnom rozpúšťadle (napr. Fyziologickom roztoku chloridu sodného) aplikuje ako subkutánna (podkožná), intramuskulárnej (do svalu) alebo intravenóznej (vnútrožilovej) injekcia alebo ako prísada k lokálnym anestetikám. 

Detailné informácie

Podrobný popis

PÍSOMNÁ INFORMÁCIA PRE POUŽÍVATEĽOV Hylas "DESSAU" 150 I.U .; Ev. sukls 82162 / 2016

prášok na injekčný roztok - Hyaluronidasum

Pozorne si prečítajte celú písomnú informáciu skôr, ako začnete používať tento liek, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie.

  • Túto písomnú informáciu pre prípad, že si ju budete potrebovať prečítať znova.
  • Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, obráťte sa na svojho lekára.
  • Tento liek bol predpísaný iba vám. Nedávajte ho nikomu inému. Môže mu uškodiť, dokonca aj vtedy, ak má rovnaké príznaky ochorenia ako vy.
  • Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Pozri bod 4.

ČO NÁJDETE V TEJTO PÍSOMNEJ INFORMÁCII

  1. Čo je prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. a na čo sa používa
  2. Skôr, ako užijete Hylas "Dessau" 150 I.U. používať
  3. Ako užívať Hylas "Dessau" 150 I.U. používa
  4. Možné vedľajšie účinky
  5. Ako liek Hylas "Dessau" 150 I.U. uchovávať
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

1. ČO JE HYLAS "DESSAU" 150 I.U. A NA ČO SA POUŽÍVA

CHARAKTERISTIKA Lyofilizát hyaluronidázy, ktorý sa po rozpustení vo vhodnom rozpúšťadle (napr. Fyziologickom roztoku chloridu sodného) aplikuje ako subkutánna (podkožná), intramuskulárnej (do svalu) alebo intravenóznej (vnútrožilovej) injekcia alebo ako prísada k lokálnym anestetikám. 

FARMAKOLOGICKÉ ÚČINKY Enzým hyaluronidáza odbúrava medzibunkovú hmotu tým, že znižuje viskozitu kyseliny hyalurónovej, mukoitinsírové a chondroitinsírové a súčasne zvyšuje permeabilitu (priepustnosť) väzivových tkanív. Týmto mechanizmom je urýchľovaná resorpcia (vstrebávanie) subkutánnych a intramuskulárnych injekcií. Aktivita hyaluronidázy v tkanivách pretrváva najmenej 12 hodín, po dvoch až štyroch dňoch dôjde v tkanivách k návratu do normálneho stavu. Toxické účinky enzýmu nie sú známe. 

INDIKÁCIE CHIRURGIA, ORTOPÉDIA: Prípravok je používaný pri terapii zápalových stavov oporného a pohybového aparátu, najmä akútnych a chronických periartikulárnych zápalov (zápaly v okolí kĺbov) v oblasti ramena, paže aj kolenného kĺbu. Hylas "Dessau" 150 I.U. môžu na svoju zmiernenie ťažkostí spojených so znížením hybnosti kĺbov po niektorých zlomeninách (napr. suprakondylárních). Po aplikácii prípravku je možné ľahšie a dokonalejšie vykonávať punkcie hustých kĺbových a pleurálnych (pohrudnice) exsudáty (výpotkov). 

LOKÁLNE ANESTÉZIE (MIESTNE ZNECITLIVENIE): Prídavok Hylas "Dessau" 150 I.U. k lokálnym anestetikám urýchli nástup ich účinku a výrazne zväčší plochu znecitlivenie. Kombinácia lieku s lokálnym anestetikom a adrenalínom predĺži trvanie miestneho znecitlivenie a zníži intenzitu bolesti po zákroku.


OČNÉ LEKÁRSTVO: Pri subkonjunktiválna aplikácii (aplikácia do spojovkového vaku) urýchľuje prídavok Hylas "Dessau" 150 I.U. k lokálnym anestetikám nástup účinku anestetika a znížením pohyblivosti očných svalov zlepšuje podmienky pre operatívny zákrok na oku. Aplikáciou prípravku do prednej komory očnej možno pri operatívnych zákrokoch zabrániť pooperačnému zvýšenie vnútroočného tlaku, ku ktorému dochádza pri aplikácii viskoelastických látok (napr. Na-hyaluronátu).

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO: Predchádza Ak aplikácia Hylas "Dessau" 150 I.U. podkožné alebo vnútrosvalové použitie liečiv, ktorá nie je možné aplikovať intravenózne, urýchli sa tým nástup ich účinkov a zvýši sa ich vstrebávanie. Prípravok má výrazný vplyv na zvýšenie permeability bunkových membrán, najmä v cievach. Jeho podanie preto umožňuje urýchlenie a zvýšenie resorpcie liečiv injikovaných vo forme roztokov, suspenzií alebo emulzií.

PÔRODNÍCTVO: Aplikácia prípravku do oblasti hrádze pri počiatku pôrode zvyšuje flexibilitu mäkkých tkanív pôrodných ciest, takže nástrih hrádze, predovšetkým u prvorodičiek, nie je zvyčajne nutný.  

2. ČOMU MUSÍTE VENOVAŤ POZORNOSŤ SKÔR AKO POUŽIJETE HYLASE "DESSAU" 150 I.U.

Nepoužívajte prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. - keď ste alergický (a) na hyaluronidázu, bovinný proteíny alebo na iné zložky lieku (uvedených v časti 6).·        ak trpíte vrodenými srdcovými chybami, venostázu (hromadenie krvi v žilách) alebo príznaky šoku. Liek sa tiež nesmie aplikovať pri infúzii plazmy pacientom, ktorí majú sérové ​​proteínov sú pod 5,5%. Taktiež ho nie je možné aplikovať priamo do infikovanej tkaniva.  

Upozornenia a opatrenia Pred použitím Hylas "Dessau" 150 I.U. sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnika. 

Pred aplikáciu Hylas "Dessau" 150 I.U. je nutné poznať prípadnú alergiu na určité bielkoviny. Po aplikácii prípravku je potrebné, aby pacient zotrval aspoň 20 minút pod lekárskym dohľadom a bolo mu tak možné v prípade zriedka sa vyskytujúce intolerancia poskytnúť kvalifikovanú pomoc. 

DETI A DOSPIEVAJÚCI Nie sú k dispozícii dostatočné údaje na použitie u detí a dospievajúcich. Prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. by preto v tejto skupine pacientov nemal byť použitý. 

INÉ LIEKY A PRÍPRAVOK HYLAS "DESSAU" 150 I.U.Informujte svojho lekára o všetkých liekoch, ktoré užívate, alebo ste v poslednom čase užívali (a) alebo ktoré možno budete užívať. 

PÔSOBENIE HYLAS "DESSAU" 150 I.U. môže byť znížené alebo úplne neutralizované súčasnou aplikáciou prípravkov obsahujúcich kyselinu hyalurónovú, alebo deriváty kyseliny salicylovej. Hylas "Dessau" 150 I.U. zvyšuje účinky alkoholu, preto je potrebné pred terapiou týmto prípravkom, v jej priebehu i bezprostredne po nej vylúčiť jeho požití. Zmiešanie Hylas "Dessau" 150 I.U. s adrenalínom alebo heparínom môže viesť k vzniku zákalu roztoku, ktorý preto nemožno použiť. Pri kombinácii týchto prípravkov sa preto odporúča ich oddelená aplikácie.

PRÍPRAVOK HYLAS "DESSAU" 150 I.U. S JEDLOM, PITÍM A ALKOHOLOM Vzhľadom k tomu, že Hylas "Dessau" 150 I.U. zvyšuje pôsobenie alkoholu, je nevyhnutné, aby sa pacient už pred terapiou týmto prípravkom, v jej priebehu i bezprostredne po nej vyvaroval jeho požití. 

TEHOTENSTVO, DOJČENIE A PLODNOSŤAk ste tehotná alebo dojčíte, myslíte si, že môžete byť tehotná, alebo plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom skôr, ako začnete liek užívať. 

VEDENIE VOZIDLA A OBSLUHA STROJOVPrípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. neovplyvňuje schopnosť viesť motorové vozidlá ani obsluhovať pohyblivé stroje. Vzhľadom k zvýšenie účinku alkoholu vplyvom pôsobenia Hylas "Dessau" 150 I.U. nesmie byť pred aplikáciou, v jej priebehu ani bezprostredne po ukončení podávania tohto lieku požívaný akýkoľvek alkoholický nápoj. 

3. AKO SA PRÍPRAVOK HYLASE "DESSAU" 150 I.U. POUŽÍVA

Tento liek vám bude podaný zdravotníckym pracovníkom. O dávkovanie lieku rozhoduje ošetrujúci lekár. Liek je nutné pred použitím rozpustiť v 1 ml sterilnej fyziologického roztoku chloridu sodného. 

CHIRURGIA, ORTOPÉDIA:Pre chirurgická a ortopedická ochorení zápalového charakteru je vhodná opakovaná intravenózna aplikácia. V závislosti od druhu a intenzite ochorenia sa aplikujú denné dávky od 150 I.U. do maximálne 4500 I.U. 

LOKÁLNE ANESTÉZIE: Prídavok Hylas "Dessau" k lokálnym anestetikám nemá prekročiť dávku 150 I.U. v jednej injekcii. Oftalmológia: Prídavok prípravku k lokálnym anestetikám nemá prekročiť dávku 150 I.U v jednej injekcii, spravidla však v jednej injekcii stačí použitý dávku 50-80 I.U. Pre zníženie vnútroočného tlaku po aplikácii viskoelastických látok sa odporúča aplikovať prípravok v maximálnej dávke 150 I.U. v jednej injekcii. 

VNÚTORNÉ LEKÁRSTVO A PÔRODNÍCTVO:Prípravok je aplikovaný v závislosti od indikácie a intenzite príznakov subkutánne alebo intramuskulárne v dávkach 100- 300 I.U. v jednej injekcii. 

SPÔSOB PODANIA:Prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. môže byť použitý po rozpustení vo fyziologickom roztoku chloridu sodného ako subkutánne, intramuskulárne, alebo intravenózne injekcie, alebo ako prídavok k lokálnym anestetikám.


Ak použijete (a) viac lieku Hylas "Dessau" 150 I.U., ako máte (a) Predávkovanie môže znížiť zamýšľaný účinok lieku, najmä v kombinácii s lokálnymi anestetikami. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa použitia tohto lieku, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.  

4. MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Podobne ako všetky lieky môže mať aj nežiaduce účinky, ktoré sa neprejavia u každého. Frekvencia výskytu nižšie uvedených možných vedľajších účinkov je definovaná pomocou nasledujúceho pravidla: Veľmi časté (môžu postihovať viac ako 1 z 10 pacientov) Časté (môžu postihovať až 1 z 10 pacientov) Menej časté (môžu postihovať až 1 zo 100 pacientov) Zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 1000 pacientov) Veľmi zriedkavé (môžu postihovať až 1 z 10000 pacientov) Nie je známe (z dostupných údajov) Vzácne: - alergické reakcie, zriedkavo vyústiť až do príznakov šoku - zvýšenie telesnej teploty - zvýšenie intenzity menštruačného krvácania 

 

Klinické príznaky

Protiopatrenia

Subjektívne problémy

Prerušenie aplikácie

Kožné príznaky (začervenenie, vyrážky apod.)

Antihistaminika

Tachykardia (zrýchlená srdečná činnosť), pokles systol. tlaku pod 90 mm Hg

Kortikosteroidy i.v.

Dyspnoe (dýchacie problémy), šok

Infúzia adrenalínu, kyslík, i.v. vysoké dávky kortikosteroidov, doplnenie objemu intra- a extracelulárnej tekutiny

Zástava srdca alebo dýchania

Resuscitácia

 

HLÁSENIE NEŽIADUCICH ÚČINKOV 

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Nežiaduce účinky môžete hlásiť aj priamo na adresu: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Kvetná 11, 825 08, Bratislava 

Webové stránky: https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/bezpecnost-liekov/hlasenie-o-neziaducich-ucinkoch?page_id=536 

Nahlásením nežiaducich účinkov môžete prispieť k získaniu viac informácií o bezpečnosti tohto lieku. 

5. Ako uchovávať Hylas "DESSAU" 150 I.U. UCHOVÁVAŤ 

Prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. je nutné uchovávať v chladničke (2 ° C - 8 ° C). Štruktúra a objem lyofilizátu nemá žiadny vplyv na účinnosť lieku. Rekonštituovaný injekčný roztok je určený na jednorazové použitie. Chemická a fyzikálna stabilita po rozpustení bola preukázaná počas 6 hodín pri 25 ° C. Z mikrobiologického hľadiska sa má liek použiť okamžite. Ak nie je použitý okamžite, čas a podmienky uchovávania lieku po rozpustení spadajú do zodpovednosti používateľa a normálne by nemali byť dlhšie ako 24 hodín pri 2 až 8 ° C, pokiaľ rekonštitúcia neprebehla za kontrolovaných a aseptických podmienok. 

Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí. Nepoužívajte tento liek po dátume exspirácie uvedenom na fľaši a škatuli. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v mesiaci. Nelikvidujte lieky odpadovou vodou alebo domovým odpadom. Opýtajte sa svojho lekárnika, ako naložiť s prípravkami, ktoré už nepoužívate. Tieto opatrenia pomôžu chrániť životné prostredie. 

6. OBSAH BALENIA A ĎALŠIE INFORMÁCIE Čo liek Hylas "Dessau" 150 I.U. obsahuje

Liečivo je hyaluronidasum 150 I.U. v jednej injekčnej liekovke - Ďalšia zložka je hydrolyzovaná želatína 

Ako prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. vyzerá a obsah balenia Prípravok Hylas "Dessau" 150 I.U. je biely až žltkastý lyofilizát. Veľkosť balenia: 10 sklenených liekoviek lyofilizátu. Držiteľ rozhodnutia o registrácii: RIEMSER Pharma GmbH  

Bližšie info vám poskytne VAN THORN MEDICAL Group, s.r.o., Pharma divízia, kontakt nájdete v sekcii kontakt!

 

 

Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.

Pridať komentár
Nevypĺňajte toto pole: