Obchodné podmienky a Súbory Cookies

 

I. Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“) sú vydané:

Objednávkový systém a internetová galéria dermálnych výplní uvedená na www.DermaleVyplne.sk, www.DermalniVyplne.cz

Zöllner Medical International, s.r.o., IČ: 50368761, DIČ: 2120296871, IČ DPH: SK2120296871, so sídlom: Kvetná 966/ 35, 90041 Rovinka, zapísaná na Bratislava I, oddiel Sro, vložka 112034/B s prevádzkou POLIKLINIKA ŠAMORÍN 2.psch, Školská 35, 93101 Šamorín. (ďalej iba ako Zöllner Medical)

Kontaktné údaje:

Email: info@dermalnevyplne.sk a info@zollnermedical.com

Telefón: 02/ 43330578, +4219373743, 0911 133811

www.DernalneVyplne.sk, www.dermalnivyplne.cz, http://www.dermalfillers.online

(ďalej len ako "Zöllner Medical")

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi spoločnosťou Zöllner Medical a zákazníkom - právnickou alebo fyzickou osobou podnikateľ, ktorá zasiela objednávku na tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len: „Zákazník“) prostredníctvom online internetovej galérie umiestnenej na internetovej adrese www.DermalneVyplne.sk (ďalej ako „online galéria DV“). (Online galéria dermálnych výplní.)

3. Pokiaľ nie je písomne ​​dohodnuté inak, na všetky produkty predávané spoločnosťou Zöllner Medical zákazníkovi sa vzťahujú tieto zmluvné podmienky vrátane, ale nie výlučne, zdravotníckych pomôcok, kozmeceutík, kozmetiky a prístrojov (ďalej len „produkt(y)“).

4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zaslanej objednávky. Dodatočné dojednanie má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

5. Tieto obchodné podmienky sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

6. Odoslaním objednávky, prípadne prebratím tovaru Zákazník prehlasuje, že je legislatívne oprávnený na nákup dermálnych výplní, (Odborný lekár, Estetická Klinika, Kozmetické centrum) a je zaškolený a certifikovaný na podávanie dermálnych výplní. Spoločnosť Zöllner Medical nenesie žiadnu zodpovednosť za podávanie dermálnych výplní zákazníkom. Tento vzťah je výlučne medzi zákazníkom a jeho klientom. 

7. Tovar od spoločnosti Zöllner Medical je zasielaný slovenskou Poštou, službou Expres kuriér, alebo spoločnosťou DHL. Pokiaľ doručenie materiálu nerobí spoločnosť Zöllner Medical sama, ale cez kuriérsku spoločnosť, nenesie žiadne následky (finančné, právne) v prípade, pokiaľ tovar nie je doručený včas (24 alebo 48 hodín) a zákazníkovi spoločnosti Zöllner Medical tým vznikne akákoľvek ujma. 

2. Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia ceny jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú uvedené u jednotlivého tovaru v katalógu internetovej galérie DV. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov za vrátenie, ak tento tovar zo svojej podstaty nemôže byť vrátený obvyklou poštovnou cestou. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovej online galérií. Toto ustanovenie nevylučuje ďalšie dojednanie za individuálne dohodnutých podmienok.

2. Celá prezentácia tovaru je umiestnená v katalógu internetovej galérie DV a je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný prevziať objednávku ohľadom tohto tovaru.

3. V internetovej galérie DV sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácia o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené v internetovej galérie DV platia len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky. Náklady spojené s doručovaním tovaru do zahraničia ako Čiech, Maďarska, Rakúska, Slovinska, Chorvátska a Rumunska sa riešia individuálne so zákazníkom.

4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nie je možné navzájom kombinovať, ak sa nedohodne Zöllner Medical so Zákazníkom inak.

3. Objednávka tovaru z internetovej galérie DV

1. Náklady vzniknuté Zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím budúcej kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), si hradí Zákazník sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

2. Samotnej objednávke predchádza registrácia zákazníka, ktorá môže prebehnúť nasledovnými spôsobmi:

 • a) zaslaním výpisu z obchodného registra na email info@dermalnevyplne.sk, ktorý zdokladuje príslušné zameranie firmy na estetickú medicínu, kozmetickú činnosť a preukázanú odbornosť a bezpečnosť podávania dermálnych výplní.
 • b) registráciou do uvedeného systému DermalneVyplne.sk. Po registrácii na stránke DermalneVyplne.sk bude zákazník vyzvaný na zdokladovanie odbornosti k nákupu zdravotníckych pomôcok vyplnením formuláru tu:  REGISTRÁCIE..
 • c) Pri registrácií si zákazník zvolí svoju skupinu, podľa ktorej je oprávnený pracovať s kozmetikou, alebo zdravotníckymi pomôckami. Zákazník je plne zodpovedný za všetky uvedené informácie v systéme o svojej osobe/ firme a za svoje zadelenie do kategórie klienta a toto zadelenie môže byť zo strany spoločnosti Zöllner Medical International skontrolované aj fyzicky, napríklad návštevou ambulancie, kliniky, prípadne salónu. Zöllner Medical International, s.r.o. nepreberá žiadnu zodpovednosť za nesprávnu kategorizáciu klienta, ktorú si klient zadefinuje sám pri registrácií.

3. Zákazník vykonáva objednávku tovaru týmito spôsobmi:

 • prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, ak vykonal predchádzajúcu registráciu v internetovej galérií,
 • vyplnením objednávkového formulára bez registrácie. V tomto prípade musí zaslať zákazník emailom výpis z obchodného registra prípadne číslo odborného lekára pred zaslaním tovaru na info@dermalnevyplne.sk. V prípade, že sa jedná o kozmetické centrum a dermálnu výplň budú aplikovať Hyaluron perom, o tejto skutočnosti musia informovať naše predajné oddelenie na infolinke 0911 373743 a doložiť certifikáciu na takúto aplikáciu. V opačnom prípade nebude objednávka preklopená do systému.

4. Pri zadávaní objednávky si Zákazník vyberie tovar, počet kusov tovaru a spôsob doručenia.

5. Pred odoslaním objednávky je Zákazníkovi umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil. Objednávku odošle zákazník spoločnosti Zöllner Medical kliknutím na tlačidlo Záväzne objednať. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za záväzné a správne.

Podmienkou platnosti objednávky Zákazníka je vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári.

6. Bezodkladne po obdržaní objednávky zašle Zöllner Medical zákazníkovi potvrdenie o obdržaní objednávky na emailovú adresu, ktorú Zákazník pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje sa za uzavretie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho. Záväzná zmluva medzi Zöllner Medical a zákazníkom je uzavretá, keď Zöllner Medical potvrdí zákazníkovu objednávku produktov (ďalej len „objednávka“) vystavením proforma faktúry. Akékoľvek vyhlásenie obsiahnuté v akejkoľvek nákupnej objednávke alebo podobnom dokumente, ktoré Zöllner Medical konkrétne písomne ​​nepotvrdí vystavením proforma faktúry, sa nebude považovať za dohodu medzi oboma stranami.

7. Všetky proforma faktúry podliehajú dostupnosti produktov a Zöllner Medical si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek proforma faktúru alebo zmluvu v súlade s odsekom 6. bodu 9 nižšie.

8. Objednávka zo strany zákazníka je záväzná.

9. Zákazník môže zrušiť objednávku telefonicky na telefónnom čísle predávajúceho (Infolinka 0903 483737, 0911 628828) alebo elektronickou správou na email predávajúceho, obe uvedené v týchto obchodných podmienkach.

10. V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v internetovej galérií, alebo v priebehu objednávania, nie je Zöllner Medical povinný dodať kupujúcemu tovar za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Zákazníkovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Zöllner Medical informuje objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle Zákazníkovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh objednávky a objednávka je v takom prípade uzavretá až vystavením predfaktúry spoločnosťou Zöllner Medical.

4. Dodržiavanie platných zákonov a predpisov

4.1 Zöllner Medical pôsobí ako medzinárodný veľkoobchod. S výnimkou prípadov uvedených v týchto podmienkach, Zöllner Medical nepreberá žiadnu zodpovednosť za súlad s legislatívou platnou pre zákazníka alebo produkty v jurisdikciách, v ktorých má zákazník sídlo alebo podniká.

4.2 Prijatím týchto Obchodných podmienok Zákazník proaktívne preberá zodpovednosť za dodržiavanie a prísne dodržiavanie aktuálnej medzinárodnej a miestnej legislatívy platnej pre akúkoľvek manipuláciu s Produktmi.

4.3 Zákazník zaručuje, že získa a bude udržiavať všetky povolenia, licencie a oprávnenia a že bude príslušným orgánom poskytovať všetky požadované oznámenia potrebné na aplikáciu a prípadný predaj, marketing Produktov, vrátane kontroly a schvaľovania všetkých balíkov produktov, štítkov a produktov. informácie (napr. súhrn charakteristických vlastností zdravotníckej pomôcky a príbalový leták), aby sa zabezpečil súlad s platnými zákonmi a nariadeniami.

4.4 Zákazník zaručuje, že bude zodpovedný za všetky povinnosti po uvedení na trh (ak existujú), vrátane činností dohľadu nad trhom, ako je hlásenie podstatných zmien v špecifikáciách produktu a systémov kvality, hlásenie nežiaducich udalostí, vybavovanie sťažností, oznámenia zákazníkov a pripomienok.

4.5 Zákazník ručí za to, že budú dodržané všetky manipulačné povinnosti alebo obmedzenia predaja spojené s Produktmi (vyplývajúce napr. z týchto Obchodných podmienok, balíka produktov alebo platných zákonov a predpisov), pokiaľ ide o ďalší predaj alebo dovoz Produktov, a že budú dodržané Zákazník uvalí takéto obmedzenia na všetkých nasledujúcich zákazníkov Produktov.

5. Zákaznícky účet

5.1. Na základe registrácie objednávateľa vykonanej v internetovej galérií DV môže kupujúci pristupovať do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže objednávateľ vykonávať objednávanie tovaru. Objednávateľ môže objednávať tovar aj bez registrácie, tu však musí zdokladovať svoju odbornosť umožňujúcu nákup dermálnych výplní alebo nití.

5.2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je objednávateľ povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je objednávateľ pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené objednávateľom v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

5.3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Objednávateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

5.4. Objednávateľ nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.

5.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď objednávateľ svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva (viac ako 6 mesiacov), či v prípade, kedy objednávateľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok. 

5.6. Objednávateľ berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia tretích osôb.

6. Platobné podmienky a dodanie tovaru

6.1. Kúpna zmluva sa bude dojednávať mimo online internetovej galérie DV. Cena za tovar sa bude dať uhradiť nasledovnými spôsobmi:

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom finančného prevodu, ktorý si prevedie objednávateľ vo svojom internet bankingu. Všetky náležitosti budú uvedené na zálohovej faktúre.
 • dobierkou - priamo na adresu objednávateľa, ktorú doručí kuríérska služba.

6.2. Spoločne s kúpnou cenou je objednávateľ povinný zaplatiť predávajúcemu náklady spojené s balením a dodaním tovaru v zmluvnej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklad spojený s dodaním tovaru.

6.3. Tovar na splatnosť sa predáva iba po dohode a po uzatvorení rámcovej kúpnej Zmluvy.

6.4. Tovar je kupujúcemu dodaný:

 • na adresu určenú kupujúcim v objednávke

6.5. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v objednávke  a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštneho požiadavku kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.6. Ak je predávajúci podľa dohody povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je objednávateľ povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane objednávateľa nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je objednávateľ povinný zaplatiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

6.7. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je objednávateľ povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu nasvedčujúceho neoprávnenému vniknutiu do zásielky nemusí objednávateľ zásielku od prepravcu prevziať.

6.8. Daňový doklad a dodací list je priložený k dodávanému tovaru.

6.9. Zöllner Medical nezodpovedá za žiadnu stratu alebo škodu spôsobenú omeškaním s plnením alebo neplnením ktorejkoľvek zo svojich povinností podľa týchto Podmienok v dôsledku mimoriadnych okolností mimo primeranej kontroly Zöllner Medical.

6.10. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo ku tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnú stratu, poškodenie či zničenie tovaru prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal objednávateľ povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s obchodnými podmienkami tak neurobil.

7. Doručovanie písomností 

7.1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom elektronickej pošty.

7.2. Objednávateľ doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje objednávateľovi korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

8. Mimosúdne riešenie sporov

8.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho (mimosúdneho) riešenia sporu u subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa predchádzajúcej vety odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Týmto nie je dotknutá možnosť spotrebiteľa obrátiť sa na súd.

8.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporou z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát, Odbor medzinárodných vzťahov a alternatívneho riešenia sporov, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk. Internetová adresa: https://www.soi.sk/. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúcu sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.3. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislave, internetová adresa: http://esc-sr.sk/ je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.2. Predávajúci nie je vo vzťahu k objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

9.3. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez písomného súhlasu predávajúceho.

9.4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do internetovej galérie DV alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. 

9.5. Objednávky vrátane obchodných podmienok sú archivované predávajúcim v elektronickej podobe a nie sú verejne prístupné.

9.6. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

9.7. Predmetná online galéria je určená výhradne na objednávanie tovaru pre registrovaných zákazníkov, kde je vyobrazený tovar spolu s odborným popisom, cenou a tento objednávkový systém je zameraný výlučne pre odborných lekárov, Kliniky Estetickej Dermatológie, Kozmetické centrá. Predaj fyzickým osobám NEPOSKYTUJEME!!!

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.1.2019 

Posledná úprava: 21.10.2021


 

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES A NÁSTROJOV FIRMY GOOGLE A FACEBOOK

Webovú stránku DermalneVyplne.sk („eShop“) prevádzkuje spoločnosť Zöllner Group, s.r.o., divízia Zöllner Medical so sídlom Kvetná 966/35, 90041 Rovinka.

Pred používaním tejto webovej stránky si pozorne prečítajte tieto pravidlá, pretože je v nich vysvetlené, ako budeme spracovávať osobné údaje a ako používame súbory cookie. Používaním tejto webovej stránky vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s obsahom týchto pravidiel nesúhlasíte, prosím nepoužívajte túto webovú stránku.

Použitie súborov „Cookie“

„Cookie“ sú malé súbory, ktoré na pevný disk vášho počítača ukladá prehľadávač. Súbory „Cookie“ môžete kedykoľvek odstrániť alebo sa v prípade určitého nastaveniaia prehľadávača ani nebudú ukladať. Väčšina prehľadávačov ukladá súbory „Cookie“ automaticky.

Spoločnosť Zöllner Group, s.r.o., divízia Zöllner Medical využíva súbory „Cookie“ pri analýze použitia webových stránok nástrojom Google Analytics a cielenie reklám. Účelom je výlučne zabezpečenie stability systému a analýza webových stránok. Nejde o prípravu na spracovanie osobných údajov.

Webovú stránku DermalneVyplne.sk môžete použiť aj bez súborov „Cookie“, ale v tomto prípade bude čiastočne obmedzená jej funkčnosť. Odporúčame vám preto, aby ste vo svojom prehľadávači súbory „Cookie“ neblokovali. Ak napriek tomu chcete zabrániť ukladaniu súborov „Cookie“ na počítač, zmeňte si prosím nastavenie prehľadávača. Návod nájdete v kapitole "Ako sa vyhnúť súborom cookie".

Použitie nástrojov „Google Analytics“ a „Google Remarketing“

Na webových stránkach DermalneVyplne.sk sa využívajú služby spoločnosti Google Inc. (ďalej len „Google“) služba Analytics a Remarketing. U týchto služieb sa používajú „Cookies“. Získané informácie o používaní tejto webovej stránky budú prenášané na server spoločnosti Google v USA a tu uložené. IP adresa bude spoločnosťou Google skrátená o posledné tri miesta, aby bolo znemožnené jednoznačné priradenie k fyzickej osobe. Spoločnosť Google okrem toho rešpektuje ustanovenia o ochrane osobných údajov zmluvy „US-Safe-Harbor“ a je registrovaná v programe „Safe Harbor“ Ministerstva obchodu USA. Spoločnosť Google tieto informácie využíva z poverenia spoločnosti Zöllner Group, s.r.o., divízia Zöllner Medical za účelom vyhodnotenia používania webovej stránky a poskytovania ďalších služieb spojených s používaním webovej stránky a internetu.

Spoločnosť Google postúpi tieto informácie tretím stranám iba vtedy, ak to predpisuje zákon alebo ak tretie strany tieto údaje spracovávajú z poverenia spoločnosti Google. Tretie strany, vrátane spoločnosti Google, používajú uložené súbory Cookies na inzerciu na základe predchádzajúcich návštev používateľa na tejto webovej stránke. Spoločnosť Google nebude v žiadnom prípade spájať vašu IP adresu s inými údajmi. Zhromažďovanie a ukladanie dát je možné kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odmietnuť. Používanie Cookies spoločnosťou Google môžete deaktivovať otvorením stránky s deaktiváciou reklám spoločnosti Google (http://www.google.com/policies/privacy/ads/). 

Upozorňujeme vás ale, že v takom prípade nebudete môcť prípadne neobmedzene využívať všetky funkcie webovej stránky DermalneVyplne.sk. Službu Google Analytics si môžete inaktivovať a prispôsobiť reklamy v rámci Reklamnej siete Google pomocou nástroja Správca predvolieb reklám na (https://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=sk)

Doplnky sociálnej siete Facebook

Na webovej stránke DermalneVyplne.sk sa používa tlačidlo „Páči sa mi“ („doplnok“) z webových stránok facebook.com spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) a tlačidlo „+1“ služby Google Plus spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).  Ak na našej webovej prezentácii prejdete na webové stránky, ktoré obsahujú vyššie uvedené tlačidlo, nadviaže váš prehľadávač priame spojenie so serverom Facebook alebo Google. Informácie z doplnkov sa prenesú zo servera Facebook alebo Google priamo do vášho prehľadávača a ďalej na príslušnú webovú stránku. Na informácie, ktoré služby Facebook a Google prenášajú pomocou týchto doplnkov, nemáme žiadny vplyv.

Vstavané doplnky odosielajú na servery Facebook a Google informácie, ktoré vyvolala príslušná stránka našej webovej prezentácie. Ak ste prihlásení k týmto službám, môže vás poskytovateľ pri návšteve stránky prihlásiť k vášmu používateľskému kontu. Pri interakcii s doplnkom, napríklad pri stlačení tlačidla alebo zverejnení komentára, sa príslušná informácia odošle priamo z vášho prehľadávača na server Facebook alebo Google, kde sa uloží. Ak nie ste členom siete Facebook alebo Google, môže aj tak nastať situácia, že sa príslušný prevádzkovateľ dozvie vašu IP adresu a uloží ju.

Ďalšie informácie týkajúce sa účelu a rozsahu získavania osobných údajov a ďalšieho spracovania a použitia osobných údajov nájdete na webových stránkach Facebook a Google. Nájdete tu aj príslušné informácie týkajúce sa vašich práv a možnosti nastavenia ochrany osobných údajov. Upozornenia týkajúce sa ochrany osobných údajov poskytovateľov:

http://sk-sk.facebook.com/about/privacy/
http://www.google.com/intl/sk/+/policy/+1button.html

Ak ste členom siete Facebook alebo Google a nechcete, aby prevádzkovateľ pomocou našej webovej stránky zbieral údaje a prepojoval ich s údajmi vášho konta, musíte sa pred návštevou našej webovej stránky od servera Facebook alebo Google odhlásiť.

Informácie zhromaždené pomocou súborov „cookie“ uchováva služba Google. Prečítajte si viac o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google.

Ako sa vyhnúť súborom „Cookie“

Internet Explorer:

 1. Vo vašom prehľadávači prejdite do ponuky Tools (Nástroje) a vyberte položku Internet Options (Možnosti internetu) > Privacy (Súkromie) > Advanced (Rozšírené).
 2. Kliknite na možnosť Override automatic cookie handling (Nahradiť automatické spracovanie súborov „cookie“).
 3. Určite, ako chcete, aby Internet Explorer spracovával súbory „cookie“ hostiteľských a cudzích webových lokalít (iná webová lokalita než tá, ktorú práve pozeráte).
 4. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ vždy ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Accept (Prijať).
 5. Ak chcete zabrániť, aby sa súbory „cookie“ ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť „Zablokovať“.
 6. Ak chcete, aby sa vás program pýtal, či chcete povoliť ukladanie súborov „cookie“ vo vašom počítači, kliknite na možnosť Prompt (Zobraziť výzvu).
 7. Ak chcete povoliť, aby sa súbory „cookie“ relácie (súbory „cookie“, ktoré sa z počítača vymažú po ukončení programu Internet Explorer) ukladali vo vašom počítači, kliknite na možnosť Always allow session cookies (Vždy povoliť súbory „cookie“ relácií).

Google Chrome

 1. Na paneli s nástrojmi prehľadávača kliknite na ikonu francúzskeho kľúča.
 2. Vyberte položku Options (Možnosti) (Preferences (Predvoľby) v systéme Mac a Linux; Settings (Nastavenia) v zariadení Chromebook).
 3. Kliknite na kartu Under the Hood (Pod kapotou).
 4. V časti „Privacy“ (Súkromie) kliknite na položku Content settings (Nastavenia obsahu).
 5. V dialógovom okne Content Settings (Nastavenia obsahu), ktoré sa zobrazí, kliknite na kartu Cookies:
 6. Vymazanie súborov „cookie“
 7. Kliknutím na položku All cookies and site data (Všetky súbory „cookie“ a údaje lokality) otvorte dialógové okno Cookies and Other Data (Súbory „cookie“ a iné údaje).
 8. Ak chcete vymazať všetky súbory „cookie“, kliknite na položku Remove all (Odstrániť všetko)
 9. Ak chcete vymazať konkrétny súbor „cookie“, vyberte lokalitu, ktorá ho poslala, potom daný súbor „cookie“ a kliknite na položku Remove (Odstrániť).
 10. Zablokovanie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 11. Zablokovanie všetkých súborov „cookie“: Vyberte položku „Block sites from setting any data“ (Zablokovať posielanie údajov lokalitami). Pamätajte si, že výber tohto nastavenia zabráni aktivite väčšiny lokalít, ktoré si vyžadujú vaše prihlásenie. Zakaždým, čo sa zablokuje súbor „cookie“, uvidíte v paneli s adresou ikonu.
 12. Zablokovanie iba súborov "cookie" cudzích domén: Označte začiarkávacie políčko „Ignore exceptions and block third-party cookies from being set“ (Ignorovať výnimky a zablokovať posielanie súborov „cookie“ cudzích domén). Aj keď ste určitú lokalitu pridali do Zoznamu výnimiek a povolili jej súbory „cookie“, ak je toto začiarkávacie políčko označené, súbory „cookie“ cudzej domény tejto lokality sa nebudú prijímať.
 13. Povolenie súborov „cookie“ v predvolenom nastavení
 14. Ak chcete povoliť súbory "cookie" hostiteľskej aj cudzej domény, vyberte možnosť „Allow local data to be set“ (Povoliť posielanie lokálnych údajov). Ak chcete povoliť iba súbory „cookie“ hostiteľskej domény, označte začiarkávacie políčko „Block all third-party cookies without exception“ (Zablokovať všetky súbory „cookie“ cudzej domény bez výnimky).
 15. Stanovenie výnimiek pre súbory „cookie“ z konkrétnych webových lokalít alebo domén
 16. Ak chcete určiť, ako sa majú spravovať súbory „cookie“ pre niektoré konkrétne lokality alebo domény, kliknite na položku Manage exceptions (Spravovať výnimky). Ak chcete pridať pravidlo do zobrazeného dialógového okna Cookie and Site Data Exceptions (Výnimky pre súbory „cookie“ a údaje lokality):
 17. Kliknite na pole „Add a new exception pattern“ (Pridať nový vzor výnimiek) a zadajte názov domény, pre ktorú chcete vytvoriť výnimku.
 18. Ak chcete vytvoriť výnimku pre celú doménu, pred názov domény vložte symbol [*.] (napr. [*.]google.com).
 19. Môžete špecifikovať adresu IP, adresu IPv6 alebo adresu non-http URL.
 20. Pomocou ponuky vyberte, či môže lokalita posielať súbory „cookie“. Ak zvolíte možnosť Session only (Iba relácia), súbory „cookie“ danej relácie sa vymažú vždy po zatvorení vášho prehľadávača.
 21. Pomocou tohto dialógového okna môžete tiež upraviť alebo odstrániť výnimky.

Safari

 1. Vyberte položku Safari --> Preferences (Predvoľby).
 2. Kliknite na tlačidlo panela Security toolbar (Panel s nástrojmi zabezpečenia).
 3. Prehľadávač Safari zobrazí nastavenia predvolieb.
 4. Pomocou tohto prepínača vyberte, ako prijať súbory „cookie“:
 5. Nikdy: Zablokovať súbory „cookie“ úplne.
 6. Vždy: Prijať všetky súbory „cookie“
 7. Iba z lokalít, do ktorých navigujete: Predvolená možnosť, ktorá umožňuje, aby lokality pracovali správne bez povolenia nelegálnych súborov „cookie“.
 8. Ak chcete zobraziť súbory „cookie“, ktoré práve sú vo vašom systéme, kliknite na tlačidlo Show Cookies (Zobraziť súbory „cookie“).
 9. Z lokality, ktorá použila tento súbor „cookie“, sa stratia všetky informácie uložené v súbore, čo znamená, že možno budete musieť urobiť niektoré veci manuálne, ako napr. poskytnúť heslo na lokalitu, ktoré sa predtým automaticky získalo zo súboru „cookie“.
 10. Kliknutím na tlačidlo Close (Zatvoriť) uložte zmeny.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky a požiadavky v súvislosti s cookies, kontaktujte nás emailom na adrese info@dermalnevyplne.sk alebo info@zollnermedical.com. Ak máte otázky ohľadne GDPR, kontaktujte nás prosím výlučne na email GDPR@dermalnevyplne.sk

Vedenie spoločnosti Zöllner Group, s.r.o., divízia Zöllner Medical.

Pharm.Dr. Jana Hrušková

Janka

Update 13.5.2019